Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Trivsels- og mobbepolitik

Forord

På Odinskolen ønsker vi at alle elever udnytter deres potentiale bedst muligt. Vi ønsker at eleverne trives i og motiveres af, det læringsmiljø som dagligt møder dem.

Trivsel opleves individuelt, men den gode trivsel i skolen skabes hovedsageligt i fællesskab med skolens personale og klassekammerater. Men trivsel handler ikke kun om tiden i skolen. Det handler også om elevernes fritidsliv. Elevernes trivsel etableres i et samspil med den omverden, de er en del af. Derfor står skolen ikke alene med opgaven om at skabe trivsel. Elever, forældre og professionelle bliver nødt til at stå sammen om at sikre, at alle får en god skolegang.

Vi vægter elevernes trivsel højt og vi tager affære, hvis vi oplever at der er elever som mistrives og/eller mobbes. Problemstillinger vedr. elevers mistrivsel kan ikke afhjælpes via en manual, de er komplekse og skal løses i den sociale kontekst hvori de er opstået. 

På de næste sider kan du læse om, hvordan vi griber trivsel an på Odinskolen, og du kan også læse om, hvilke opgaver og roller elever, forældre og professionelle har.

 

Formål

At skabe et miljø hvor eleverne trives og udvikler deres faglige og sociale kompetencer.

 

Hvad er mobning?

Mobning er systematisk psykisk og/eller fysisk vold, forfølgelse og/eller udelukkelse rettet mod en eller flere personer over en længere periode.

Mobning er et gruppefænomen, som ikke udelukkende kan hægtes op på enkeltindivider.

Det er vigtigt at skelne mellem mobning og drilleri.

 • Drilleri er få, ikke-planlagte handlinger
 • Grove drillerier er planlagte handlinger som gentager sig få gange
 • Mobning er gentagelser af handlinger, hvor et eller flere børn føler sig krænkede

Mobning kan være gentagende handlinger som:

 • Øgenavne, bagtalelse, latterliggørelse
 • Man holdes uden for det sociale fællesskab
 • Fysiske handlinger
 • Trusler, tvang
 • Ødelæggelse at eks. tøj, tasker, cykler, bøger

Alvoren af mobningen afhænger af flere forskellige faktorer bl.a.:

 • Hensigten med mobningen
 • Mobningens art
 • Hvor ofte det sker
 • Mobningens konsekvens

 

Hvad er digital mobning

Krænkende, nedværdigende og ekskluderende handlinger, som børn og unge udsættes for gennem sociale medier, hvor de interagerer med andre børn og unge, og hvor handlingerne systematisk er rettet mod én eller flere personer.

 

Handleplan

Trivsel er et fælles ansvar.

Skolen har ansvaret for, at eleverne færdes i et trygt og udviklende læringsmiljø. Derfor har vi bl.a. prioriteret at have AKT og inklusionsvejledere på skolen og et tæt samarbejde med Sundhed og Forebyggelse samt Familie og Velfærd.

Herunder er nogle af de initiativer som kan bringes i spil, både forebyggende og hvis en specifik problemstilling opstår.

Vi ønsker, at alle elever har en tryg skoledag, (får mulighed for at afholde frikvarterer), hvor de trives og udvikler sig fagligt og socialt. (og er trygge).

 

Digital dannelse

Digital dannelse er en vigtig faktor for at klæde børn og unge på til at færdes på nettet. Digital dannelse omhandler de kompetencer, færdigheder og den viden, børn og unge skal have for at kunne agere i et digitalt samfund, herunder social og etisk adfærd på internettet og sociale medier. Digital dannelse indebærer en læringsproces, hvor barnet/den unge modnes og opnår selvstændighed og kritisk sans til at kunne deltage og handle hensigtsmæssigt, når it og medier anvendes.

Omkring digital dannelse er det vigtigt at være opmærksom på, at Odense Kommune har en ”BEREDSKABSPLAN for digitale krænkelser ved deling af videoer og billeder”(*). Heri kan man få detaljeret info:

 • Digitale krænkelser – når du har konstateret en krænkelse
 • Hvornår er der tale om en krænkelse ?
 • Ledelsens ansvar – i forbindelse med en krænkelse
 • Efter krænkelsen

Her kan man også læse om, hvad Persondataloven siger om deling af portrætter og billeder.

Læs mere om digitale krænkelser i bilaget ”Hvad siger loven om BILLEDDELING?”(**), som giver svar på:

 • Straffelovens § 264A – freds- og ærekrænkelser
 • Straffelovens § 264D – freds- og ærekrænkelser
 • Straffelovens § 232 – seksualforbrydelser (blufærdighedskrænkelse)
 • Straffelovens § 235 – seksualforbrydelser (børneporno)

(*) Beredskabsplan og bilaget om billeddeling findes på odense.dk/cybercrime.

(**) heri kan man også læse om, hvad persondataloven siger om deling af portrætterende billeder.

 

Indsatsområdet i forhold til grimt sprog, vold og dårlig adfærd

På Odinskolen arbejder vi målrettet og fokuseret med at skabe et trygt miljø og en god omgangstone.

Vi vil have en skole, hvor eleverne taler ordentlig og respektfuldt til hinanden – og til de voksne. En god omgangstone er forudsætningen for et trygt læringsmiljø.

Hvis elever slår, sparker eller truer en anden elev, altså udøver vold, så kontakter vi de pågældende forældre og beder dem hente deres barn.

Ledelsen sender dermed et klart signal til fagfolk, børn/unge og forældre om, at trivsel og fællesskabet bliver taget alvorligt, og at alle har et ansvar for, at institutionen er et trygt og rart sted at være.

 

Forældresamarbejdet

Forældrenes opbakning og interesse for elevernes skolegang er af stor betydning for elevernes trivsel i skolen. Derfor prioriterer vi dette samarbejde højt.

Allerede i forbindelse med indskrivning til Forårs SFO har vi fokus på, at der sker en forventningsafklaring mellem skole og hjem. Denne opstart er grundlaget for et godt og tillidsfuldt samarbejde om barnets faglige og sociale udvikling.

Der er skole- hjemsamtaler på alle klassetrin 4 gange om året, hvor forældrene informeres om elevens udbytte af undervisningen, herunder hvordan eleven trives på skolen. Der afholdes desuden 2 forældrearrangementer pr. skoleår enten årgangs- eller klassevis. Vi bruger ofte tolk til både skole-hjemsamtaler og forældrearrangementer, så vi sikrer den bedst mulige kommunikation.

Derudover bliver der på skolen afholdt andre fællesarrangementer, eksempelvis forældrecafeer, forårsfest m.v.

Skolebestyrelsen arbejder på at etablere forældreråd på alle årgange.

 

Odinskolens sociale årsplan:

Formålet med den sociale årsplan er, at der arbejdes kontinuerligt og målrettet med elevernes sociale kompetencer.

 

Andre professionelle aktører:

Foruden klasselærere, ledelse og forældre, har vi en række fagpersoner som støtter op omkring forebyggelse og indgriben ved elevers mistrivsel.

 • Inklusions- og AKT-vejledere
 • Timer til differentieret undervisning på årgangene
 • Skolepsykologer
 • Familiebehandler
 • Sundhedsplejerske
 • Boligsocialt Hus
 • Tryghed og gadeplan
 • Socialrådgivere m.v

 

Anvendeligt materiale om mobning og digitalt liv

www.medieraadet.dk

www.bornsvilkar.dk/faa -gode-raad/

Trygfonden støtter et nyt forsknings- og undervisningsprojekt, som hedder ”Digital (ud) Dannelse”, som skal lære elever i folkeskolen og gymnasiet at genkende/modstå de mekanismer på nettet, som kan føre til fx digital mobning og spredning af fake news.

Digital dannelse på dansk 3.-6.gyldendal.dk
På mellemtrinsportalen kan eleverne få styrket deres digitale dannelse gennem 7 færdige undervisningsforløb, der er tilrettelagt med henblik på at udvikle deres kommunikationskritiske kompetencer.